Garantie / Leveringsvoorwaarden

Garantie bepalingen Allround Zeilmakerij

1) Namens UK – DE VRIES SAILS verleent Allround Zeilmakerij een garantie op de door haar vervaardigde jachtzeilen en accessoires, verder te noemen de zaken, gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

2) Allround Zeilmakerij verleent een garantie op de door haar uitgevoerde
reparatiewerkzaamheden gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

3) De garantie heeft betrekking op materiaal, verwerking, stand en functioneren van de zaken, voor
zover van toepassing.

4) De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken en
vergoeding van eventuele verzendkosten op basis van GLS-tarieven,
mits Allround Zeilmakerij de aanspraak op garantie erkent.

5) De (onderdelen van) zaken die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch
eigendom van Allround Zeilmakerij.

6) De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met
dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 6 maanden bedraagt.

7) Het recht op garantie vervalt indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

8) De garantie is niet van toepassing op schades en defecten veroorzaakt door:
– ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage, onachtzaamheid of verwaarlozing.
– externe oorzaken als blikseminslag en brand.
– gebruik van de zaken onder (of blootstelling aan) omstandigheden die buiten de
ontwerpspecificaties van de betreffende zaken vallen.

9) Uitgesloten van garantie zijn veranderingen in het uiterlijk van (onderdelen van) de zaken zoals
verkleuring en/of schimmelvorming als gevolg van:
– omgevings- en/of milieufactoren in de ruimste zin van het woord.
– onachtzaamheid en/of verwaarlozing.

10) De garantie wordt verleend aan de eerste gebruiker van de zaken en is niet overdraagbaar.

Top